TƏSDİQ EDİLİB

Valyuta Com Bel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 14.11.2018 tarixli 10 nömrəli əmri O Д

/A.P. Şevçenko /

Currency Com Bel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyətində yaranan maraqlar toqquşmasının idarə edilməsi qaydalarına dair qaydalar

fəsil 1

UMUMİ MÜDDƏALAR

1. Bu Qaydalar, Currency Com Bel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra Şirkət adlanır) fəaliyyətində yaranan maraqlar ziddiyyətlərinin idarə edilməsi qaydasını müəyyənləşdirir.

Şirkətə bağlı şirkətlərin maraq göstərdiyi əməliyyatları həyata keçirmə proseduru qanunvericilik və Şirkət Nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

Şirkət kriptoplatform operatoru fəaliyyətini həyata keçirərkən daxili məlumatların haqsız (qanunsuz) istifadəsi hallarının qarşısının alınması, aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları şirkətin ayrıca yerli normativ hüquqi aktı ilə müəyyən edilir. .

Bu Qaydalar şirkətin internet saytında qlobal kompüter şəbəkəsində mövcuddur (açıqlanır).

2. Bu Qaydalar, vəzifələrindən, həmçinin şirkətdəki statuslarından və iş müddətlərindən asılı olmayaraq şirkətin bütün işçiləri və qurumlarının üzvləri tərəfindən tətbiq edilməsi (uyğunluğu) üçün məcburidir.

Fərdi şəxslərin şirkətin xeyrinə iş (xidmətlər) yerinə yetirməsinə cəlb etmək məqsədi ilə şirkətin bağladığı mülki hüquq müqavilələri müvafiq podratçıları (icraçıları) bu Qaydaların tələblərini yerinə yetirməyə məcbur edən şərtləri əhatə etməlidir. .

Bu bəndin birinci və ikinci hissələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərə bu Qaydalar maraqlar toqquşmasının idarə edilməsinə, imzaya qarşı tanış olmaq üçün məsul şəxs tərəfindən təqdim olunur. Müəyyən bir təqvim ilində maraqlar toqquşmasının idarə olunması sahəsində həqiqətən inkişaf edən vəziyyətdən asılı olaraq, Şirkət rəhbəri sözügedən şəxsləri bu Qaydalarla yenidən tanış etmək və / və ya nəzərdə tutulmuş məsələlərdə təlim tədbirləri keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. bu Qaydalar Cəmiyyətin bütün işçiləri və ya bəziləri və qurumlarının üzvləri üçün.

Bu bəndin birinci və ikinci hissələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərin maraqlar toqquşması barədə məlumatı saxlamağa və vaxtında açıqlamamağa və ya bu Qaydaları pozaraq hərəkət etmək hüququna malik deyildir.

Bu Qaydalara riayət etmək məqsədi ilə yazışmalar e-poçt vasitəsi ilə və zəruri hallarda başqa şəkildə həyata keçiriləcəkdir.

3. Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunur:

- məxfi məlumat, yayılması və / və ya verilməsi məhdud olan məlumat və bu məlumatlara sahib olan bir tərəfin razılığı olmadan üçüncü şəxslərə açıqlamaq hüququna malik olmadığı digər məlumatlar deməkdir. qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu cür məlumat verən tərəf;

maraqlar toqquşması, şirkətin və onun təsisçilərinin (üzvlərinin), xeyir sahibləri, şirkətin qurumları və onların üzvləri, iş bölmələri, işçiləri, müştəriləri ilə mülkiyyəti və digər mənafeləri arasında ziddiyyət deməkdir. Şirkət və / və ya onun müştəriləri üçün mənfi nəticələrə səbəb ola bilən şirkət;

- şəxsi maraq, şirkət işçisi və ya onun orqanı üzvü üçün vəzifələrini yerinə yetirərkən gəlir əldə etmək imkanı (gəlir istisna olmaqla) birbaşa özünə və ya qohumuna və ya belə bir işçinin (üzvün) olduğu digər şəxs üçün digər faydalar (məsrəflərin, qeyri-maddi faydaların qarşısını almaq şəklində də daxil olmaqla) Şirkətdən qanuni olaraq alındı. maliyyə və ya digər öhdəliklərlə (maraqlar, münasibətlər) əlaqələndirilir. Bu müddət, yuxarıda göstərilən qohumların və digər şəxslərin müvafiq imtiyazlardan birbaşa qazanma hallarını, digərləri ilə birlikdə;

- şirkətin biznes bölmələri və risk yaradan işçiləri, şirkətin risk yaradan bölmələri və şirkətin şirkət bölmələrinə aid olmayan ayrı-ayrı işçiləri deməkdir;

- maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması, şirkət, işçiləri, qurumları və üzvləri, şirkətin iş vahidləri tərəfindən şirkətin qarşısının alınmasına (qarşısının alınmasına) və aradan qaldırılmasına yönələn bir sıra tədbirlər deməkdir. maraqlar toqquşmasının meydana gəlməsi üçün sahələrin və şərtlərin meydana gəlməsi (mövcudluğu);

“Çin divarları” prinsipi, bir iş prosesinin təşkili və ya şirkətin bir neçə iş prosesinin qarşılıqlı əlaqəsi üçün bir iş prosesinin hər mərhələsi və ya bir neçə iş üçün məlumatların ayrıldığı bir qayda deməkdir. proseslər və məlumatların ötürülməsi yalnız hər bir konkret halda bu prinsip tətbiq edildikdə müəyyən edilmiş qaydalara əsasən mümkündür;

- “dörd göz” prinsipi, şirkətin fəaliyyətində qərar qəbul etmək (şirkət adından bir əməliyyat etmək, rəqəmsal işarələr (ayələr) qəbul etmək də daxil olmaqla) üçün qayda deməkdir (bundan sonra) ticarət jetonlarına və s.) bəhs edilərkən, bir neçə işçinin və ya şirkət orqanlarının üzvlərinin birdən çox iradəsi (bir qərar layihəsinin razılaşdırılması yolu ilə ifadə olunmaqla daxil olmaqla) tələb olunur;

- nisbi dedikdə, şirkət işçisinin və ya şirkətin bir üzvünün, Məcəllənin 60 və 61-ci maddələrinə uyğun olaraq yaxın münasibətdə olduğu və ya nikah yolu ilə yaxın münasibətdə olduğu şəxs başa düşülür. Belarusiya, müvafiq olaraq Ailə qurma və Ailə;

- maraqlar toqquşması barədə məlumat mənafelər toqquşmasının mövcudluğu (maraqlar toqquşmasının müəyyənləşdirilməsi) və ya baş vermə ehtimalı barədə məlumat deməkdir;

- daxili nəzarət sistemi, şirkətin təşkilati quruluşunun, işçilərinin səlahiyyət və vəzifələrinin, şirkətin yerli tənzimləmə aktlarının, habelə məqsədyönlü daxili nəzarət prosesinin məcmusu deməkdir. şirkətin Belarusiya qanunvericiliyinə, Yüksək Texnologiyalar Parkının (bundan sonra “HTP” adlanır) Müşahidə Şurasının qərarlarına, şirkətin yerli tənzimləyici aktlarına və Şirkətin olduğu müqavilələrə uyğunluğunun təmin edilməsi. ziyafət;

- risk idarəetmə sistemi, şirkətin cəmi təşkilati quruluşunu, işçilərinin səlahiyyətlərini və vəzifələrini, şirkətin yerli tənzimləyici aktlarını, habelə maliyyə vəziyyətinə çatmaq üçün yönəldilən risk idarəetmə prosesini bildirir. şirkətin etibarlılığı.

Digər terminlər Belarus Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2017-ci il tarixli “Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı haqqında” 8 nömrəli Fərmanı və digər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş mənalarda istifadə olunur. HTP Nəzarət Şurasının sənədləri ilə.

Fəsil 2

MƏQSƏDLƏR, ŞİRKƏTDƏ FAİZ İDARƏÇİLİĞİNİN MƏQSƏDLƏRİ, MƏSƏLƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ.

MARAQLI ÇATIŞMA

4. Şirkətdə maraqlar toqquşmasının idarə edilməsinin əsas məqsədləri bunlardır:

- şirkətin və onun təsisçilərinin əmlakı və digər maraqları arasında ziddiyyətlərin olması (baş vermə ehtimalı) nəticəsində şirkət və / və ya onun müştəriləri üçün mənfi nəticələrin baş verməsinin qarşısını almaq (üzvlər), faydalanan sahiblər, şirkətin qurumları və onların üzvləri, iş bölmələri, işçilər, şirkətin müştəriləri (zərərlərin baş verməsi və işgüzar nüfuzun aşağı düşməsi kimi nəticələr daxil olmaqla);

- Müştərilər, digər podratçılar, rəhbərlik və HTP Nəzarət Şurası və digərləri tərəfindən Şirkətə və fəaliyyətinə olan inamın artırılması;

- mənafelərin toqquşması səbəbindən şirkətin işçiləri və qurum üzvləri tərəfindən törədilə bilən qanun pozuntularının qarşısının alınması.

5. Bu Qaydaların 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi Şirkətdəki maraqlar toqquşmasının idarə edilməsi üzrə aşağıdakı tapşırıqların icrası ilə təmin edilir:

- bütün müştərilərə xidmət göstərməkdə bərabərlik (eyni) yanaşmanın təmin edilməsi və açıq, şəffaflıq və proqnozlaşdırıla bilən prinsiplərə əsaslanan şirkətin yüksək idarəetmə standartlarına riayət etmək;

- şirkətin müsbət təbiətini qorumaq və möhkəmləndirmək üçün şirkətin maraqlar toqquşmasının idarə edilməsinə dair Belarusiya və xaricdəki beynəlxalq qabaqcıl təcrübə və bu sahədə ən yaxşı təcrübələrə uyğunluğunun təmin edilməsi beynəlxalq arenada daxil olmaqla işgüzar nüfuz;

- maraqlar toqquşması barədə məlumatların açıqlanmasını təmin etmək;

- Şirkətin bütün işçilərinin və onun orqanlarının üzvlərinin Şirkətdəki maraqlar toqquşmasının idarə olunması prosesinə cəlb olunmasını təmin etmək.

6. Şirkətdə maraqların toqquşması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

- Şirkət və müştərilərinin mənafelərinin Şirkət işçilərinin və qurum üzvlərinin şəxsi mənafelərindən üstün olması prinsipi;

- maraqların toqquşması üçün mövcud və potensial sahələrin və şərtlərin qarşısının alınması (önlənmə) və vaxtında müəyyənləşdirilməsi;

şirkətin işçiləri və qurumlarının üzvləri tərəfindən maraqlar toqquşması barədə məlumatların məcburi şəkildə açıqlanması;

- ortaya çıxan hər bir maraq çatışmazlığının nəzərdən keçirilməsinə, Şirkət üçün yaratdığı risklərin əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsinə və həllinə fərdi yanaşma;

- maraqların toqquşması barədə məlumatların açıqlanması prosesinin məxfiliyinin qorunması;

- məxfi məlumatlarla işləyərkən şirkətin işçilərinə və onun orqanlarının üzvlərinə bu cür məlumatların verilməsini qadağan edən işin uyğunluğu prinsipi şirkət qarşısında vəzifələrini yerinə yetirmək üçün bu məlumatlara girişin vacib olmadığı.

Bu bəndin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş prinsiplərin Şirkətdəki maraqlar toqquşmasını idarə edərkən riayət etmələri məcburidir.

Forması və / və ya məzmunu bu bəndin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş prinsiplərə zidd olan maraqların toqquşması idarəetmə prosesində hərəkətlərin həyata keçirilməsinə icazə verilmir.

7. Maraqların toqquşması aşağıdakı növlərdə ola bilər:

- Şirkət müştəriləri ilə Şirkət arasında;

- şirkətin müştəriləri ilə şirkətin işçiləri və ya qurum üzvləri arasında;

- Şirkət işçiləri və / və ya onun orqanlarının üzvləri arasında;

- Şirkət və Şirkətin faydalı sahibləri arasında;

- Cəmiyyətin təsisçiləri (üzvləri) ilə Cəmiyyət arasında;

- şirkətin vahidləri və / və ya qurumları arasında;

- Şirkətin müştəriləri arasında;

- digər maraqlar toqquşmasının digər növləri.

Fəsil 3

ŞİRKƏTDƏ MARAQLI ÇATIŞMA

8. Şirkətdə maraqlar toqquşmasının idarə olunmasında iştirak edənlər bunlardır:

- Şirkət üzvlərinin ümumi yığıncağı;

- Şirkət rəhbəri;

- maraqlar toqquşmasının idarə edilməsindən məsul olan şəxs;

- şirkətin digər işçiləri və orqanlarının üzvləri.

9. Şirkət üzvlərinin ümumi yığıncağı:

- bu Qaydaları, habelə onlara edilən dəyişiklikləri və / və ya əlavələri təsdiq edir;

- bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda maraq çatışmazlığını həll edir;

- maraqlar toqquşmasının idarə edilməsi sahəsində qanunvericilik, HTP Müşahidə Şurasının qərarları və Şirkət Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları yerinə yetirir.

10. Şirkət rəhbəri:

- maraqlar toqquşmasının idarə edilməsindən məsul şəxsi müəyyənləşdirir və onun bu Qaydaların 12-ci bəndinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğuna nəzarəti təmin edir;

- Şirkətdə maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin qəbul edilməsini təmin edir;

- bu Reqlamentdə göstərilən hallarda bir maraq çatışmazlığının həllində iştirak edir və ya həll edir;

- "Çin divarları" prinsipinin belə bir vəziyyətdə tətbiq edilməsi qaydalarını müəyyən etmək də daxil olmaqla, müəyyən bir vəziyyətdə tətbiq edilməsinə qərar verir (maraqlar toqquşmasının idarə edilməsindən məsul şəxsin təklifi ilə) );

- şirkət üzvlərinin ümumi yığıncağının müzakirəsinə bu Qaydalara dəyişikliklər və / və ya əlavələr edilməsi barədə təkliflər təqdim edir (maraqlar toqquşmasının idarə edilməsindən məsul şəxsin təklifi ilə); [ / span]

- maraqlar ziddiyyətinin idarə olunması sahəsində məsul şəxsin hesabatlarını altı ay ərzində maraqların idarə olunması sahəsində inkişaf edən vəziyyətlərə baxır;

- bu Qaydalarda, iş təsviri və onunla və ya mülki hüquq müqaviləsi ilə bağlanan iş tapşırığı və əmək müqaviləsi (faiz müqaviləsi) ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir və hüquqlara malikdir. .

11. Mənafelər toqquşmasının idarə edilməsindən məsul olan şəxs şirkətin işçisi və ya mülki hüquq müqaviləsi ilə əlaqəli şəxs ola bilər. Mənafelər toqquşmasının idarə edilməsindən məsul olan bir şəxs işə qəbul edildikdə (köçürüldükdə) və ya ona maraqlar toqquşmasının idarə edilməsi həvalə edildikdə və ya mülki müqavilə ilə belə məşğul olduqda, müvafiq namizəddən bu müddəaların 12-ci bəndinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunu təsdiqləyən sənədləri nəzərdən keçirməsini tələb etməlidir. Bu sənədlərin maraqlar toqquşmasının idarə edilməsindən məsul şəxslə əlaqəli surətləri, qeyd olunan sənədlərin təqdim olunduğu tarixdən etibarən beş il ərzində şirkətin kadrlar şöbəsində saxlanılmalıdır.

Mənafelərin toqquşmasının idarə edilməsindən məsul şəxs, Şirkət işçisi kimi müəyyənləşməsi halında, belə bir işçi yalnız mənafelər toqquşmasını və ya funksiyalarını idarə etmək üçün təyin edilə bilər. maraqların toqquşmasını idarə etmək, bu maddənin üçüncü hissəsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, digər iş vəzifələrini yerinə yetirməklə yanaşı ona da verilə bilər.

Maraqların toqquşmasını idarə etmək üçün məsul şəxsin aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməsinə icazə verilmir:

- Şirkət rəhbəri;

- şirkətin mühasibi, baş mühasib;

- risk menecmentindən məsul icra məmuru, həmçinin risk menecmentinin əməkdaşı