GAZPru
매도 363.56
스프레드 스프레드1.90
매수 365.46

GAZPROM - GAZPru 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 363.56
스프레드 스프레드1.90
매수 365.46
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

GAZPru price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Oct 26, 2021 364.44 0.30 0.08% 364.14 368.40 361.76
Oct 25, 2021 363.15 4.00 1.11% 359.15 364.86 356.03
Oct 22, 2021 357.59 -2.56 -0.71% 360.15 363.30 357.58
Oct 21, 2021 360.91 -6.20 -1.69% 367.11 369.23 360.13
Oct 20, 2021 368.43 1.45 0.40% 366.98 368.99 364.66
Oct 19, 2021 366.24 2.21 0.61% 364.03 367.29 361.67
Oct 18, 2021 363.68 -0.31 -0.09% 363.99 365.30 359.39
Oct 15, 2021 366.75 -0.69 -0.19% 367.44 368.47 365.91
Oct 14, 2021 364.99 -0.59 -0.16% 365.58 368.77 363.55
Oct 13, 2021 357.19 -7.03 -1.93% 364.22 364.33 352.23
Oct 12, 2021 363.89 -2.48 -0.68% 366.37 367.87 361.44
Oct 11, 2021 368.56 0.35 0.10% 368.21 371.67 363.46
Oct 8, 2021 366.01 -4.68 -1.26% 370.69 371.93 364.24
Oct 7, 2021 367.64 -13.54 -3.55% 381.18 383.21 360.87
Oct 6, 2021 375.40 -18.78 -4.76% 394.18 396.41 369.70
Oct 5, 2021 384.65 7.49 1.99% 377.16 385.16 377.16
Oct 4, 2021 370.15 6.41 1.76% 363.74 371.05 363.66
Oct 1, 2021 360.16 2.47 0.69% 357.69 362.04 355.29
Sep 30, 2021 360.88 -1.43 -0.39% 362.31 363.60 358.84
Sep 29, 2021 358.09 4.89 1.38% 353.20 358.90 352.21