GSKl
매도 17.710
스프레드 스프레드0.070
매수 17.780

GlaxoSmithKline PLC - GSKl 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 17.710
스프레드 스프레드0.070
매수 17.780
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
내역
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

GSKl price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
May 24, 2022 17.775 0.180 1.02% 17.595 17.885 17.595
May 23, 2022 17.790 -0.020 -0.11% 17.810 17.820 17.590
May 20, 2022 17.605 0.300 1.73% 17.305 17.685 17.305
May 19, 2022 17.205 -0.185 -1.06% 17.390 17.530 17.085
May 18, 2022 17.705 -0.085 -0.48% 17.790 17.865 17.655
May 17, 2022 17.790 -0.070 -0.39% 17.860 17.910 17.695
May 16, 2022 17.860 0.415 2.38% 17.445 17.885 17.430
May 13, 2022 17.565 0.285 1.65% 17.280 17.575 17.195
May 12, 2022 17.130 -0.020 -0.12% 17.150 17.230 16.995
May 11, 2022 17.360 -0.030 -0.17% 17.390 17.430 17.140
May 10, 2022 17.415 0.025 0.14% 17.390 17.485 17.200
May 9, 2022 17.375 -0.235 -1.33% 17.610 17.630 17.315
May 6, 2022 17.675 -0.105 -0.59% 17.780 17.815 17.565
May 5, 2022 17.780 0.140 0.79% 17.640 17.900 17.640
May 4, 2022 17.640 -0.145 -0.82% 17.785 17.885 17.635
May 3, 2022 17.870 0.235 1.33% 17.635 17.900 17.635
Apr 29, 2022 17.875 -0.085 -0.47% 17.960 18.125 17.825
Apr 28, 2022 17.985 -0.005 -0.03% 17.990 18.085 17.775
Apr 27, 2022 18.025 0.560 3.21% 17.465 18.085 17.430
Apr 26, 2022 17.470 0.045 0.26% 17.425 17.590 17.425