UNI
매도 4.8500
스프레드 스프레드0.0425
매수 4.8925

Unipo Gruppo Finanziario SPA - UNI 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 4.8500
스프레드 스프레드0.0425
매수 4.8925
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

UNI price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Sep 21, 2021 4.8050 0.0550 1.16% 4.7500 4.8600 4.7425
Sep 20, 2021 4.7500 -0.0325 -0.68% 4.7825 4.7825 4.7125
Sep 17, 2021 4.8550 -0.0800 -1.62% 4.9350 4.9450 4.8500
Sep 16, 2021 4.9225 0.0800 1.65% 4.8425 4.9250 4.8400
Sep 15, 2021 4.8400 0.0050 0.10% 4.8350 4.8775 4.8300
Sep 14, 2021 4.8550 0.0125 0.26% 4.8425 4.8850 4.8175
Sep 13, 2021 4.8625 0.0425 0.88% 4.8200 4.9050 4.8200
Sep 10, 2021 4.8025 -0.0975 -1.99% 4.9000 4.9025 4.7975
Sep 9, 2021 4.9000 0.0275 0.56% 4.8725 4.9300 4.8350
Sep 8, 2021 4.9050 0.0200 0.41% 4.8850 4.9450 4.8425
Sep 7, 2021 4.9150 -0.0675 -1.35% 4.9825 4.9875 4.8900
Sep 6, 2021 4.9900 0.0325 0.66% 4.9575 5.0050 4.9550
Sep 3, 2021 4.9475 -0.0300 -0.60% 4.9775 4.9950 4.9300
Sep 2, 2021 5.0050 0.0300 0.60% 4.9750 5.0075 4.9600
Sep 1, 2021 4.9775 -0.0500 -0.99% 5.0275 5.0500 4.9725
Aug 31, 2021 5.0025 0.0200 0.40% 4.9825 5.0150 4.9425
Aug 30, 2021 4.9950 -0.0275 -0.55% 5.0225 5.0350 4.9600
Aug 27, 2021 5.0025 0.0100 0.20% 4.9925 5.0650 4.9850
Aug 26, 2021 4.9875 0.0125 0.25% 4.9750 5.0650 4.9575
Aug 25, 2021 4.9850 0.0000 0.00% 4.9850 4.9925 4.9550