UNI
매도 4.7300
스프레드 스프레드0.0450
매수 4.7750

Unipo Gruppo Finanziario SPA - UNI 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 4.7300
스프레드 스프레드0.0450
매수 4.7750
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

UNI price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Jan 21, 2022 4.9175 0.0250 0.51% 4.8925 4.9400 4.8750
Jan 20, 2022 5.0050 0.0525 1.06% 4.9525 5.0225 4.9375
Jan 19, 2022 4.9550 0.0000 0.00% 4.9550 4.9975 4.9075
Jan 18, 2022 4.9500 0.0100 0.20% 4.9400 4.9850 4.9100
Jan 17, 2022 4.9600 -0.0175 -0.35% 4.9775 5.0050 4.9325
Jan 14, 2022 4.9800 0.0350 0.71% 4.9450 4.9975 4.9350
Jan 13, 2022 4.9800 0.0850 1.74% 4.8950 4.9925 4.8850
Jan 12, 2022 4.8900 -0.0100 -0.20% 4.9000 4.9225 4.8500
Jan 11, 2022 4.8650 -0.0100 -0.21% 4.8750 4.9250 4.8475
Jan 10, 2022 4.8650 0.0250 0.52% 4.8400 4.9075 4.8400
Jan 7, 2022 4.8175 -0.0125 -0.26% 4.8300 4.8475 4.7425
Jan 6, 2022 4.8300 -0.0200 -0.41% 4.8500 4.9175 4.8250
Jan 5, 2022 4.9150 0.0800 1.65% 4.8350 4.9300 4.8250
Jan 4, 2022 4.8150 -0.0150 -0.31% 4.8300 4.8725 4.8125
Jan 3, 2022 4.8150 0.0550 1.16% 4.7600 4.8250 4.7575
Dec 30, 2021 4.7450 -0.0050 -0.11% 4.7500 4.7550 4.7225
Dec 29, 2021 4.7550 -0.0250 -0.52% 4.7800 4.7950 4.7425
Dec 28, 2021 4.7850 0.0650 1.38% 4.7200 4.7900 4.7200
Dec 27, 2021 4.7250 0.0600 1.29% 4.6650 4.7350 4.6650
Dec 23, 2021 4.6825 -0.0100 -0.21% 4.6925 4.6950 4.6625