ZION
매도 60.13
스프레드 스프레드0.25
매수 60.38

Zions Bancorporation - ZION 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 60.13
스프레드 스프레드0.25
매수 60.38
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

ZION price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Sep 24, 2021 60.13 1.38 2.35% 58.75 60.54 58.75
Sep 23, 2021 59.22 2.03 3.55% 57.19 59.90 57.19
Sep 22, 2021 56.79 0.79 1.41% 56.00 57.53 56.00
Sep 21, 2021 55.24 -1.23 -2.18% 56.47 56.62 54.88
Sep 20, 2021 55.56 0.61 1.11% 54.95 55.63 54.22
Sep 17, 2021 56.97 -0.27 -0.47% 57.24 58.15 56.71
Sep 16, 2021 57.58 0.17 0.30% 57.41 58.64 57.40
Sep 15, 2021 57.85 1.09 1.92% 56.76 58.16 56.76
Sep 14, 2021 56.74 -1.19 -2.05% 57.93 58.80 56.54
Sep 13, 2021 58.19 0.86 1.50% 57.33 58.65 57.33
Sep 10, 2021 57.27 -0.21 -0.37% 57.48 58.16 57.03
Sep 9, 2021 57.45 1.15 2.04% 56.30 58.17 56.05
Sep 8, 2021 56.37 -0.82 -1.43% 57.19 57.61 56.32
Sep 7, 2021 57.38 0.29 0.51% 57.09 58.21 57.01
Sep 3, 2021 57.01 -0.28 -0.49% 57.29 57.76 56.66
Sep 2, 2021 57.04 -0.01 -0.02% 57.05 57.74 56.82
Sep 1, 2021 57.06 -0.13 -0.23% 57.19 57.86 56.82
Aug 31, 2021 57.78 1.16 2.05% 56.62 58.15 56.62
Aug 30, 2021 57.09 -0.42 -0.73% 57.51 57.88 56.95
Aug 27, 2021 58.41 2.44 4.36% 55.97 58.49 55.82