ZION
매도 70.50
스프레드 스프레드0.33
매수 70.83

Zions Bancorporation - ZION 주식을 암호화폐로 거래하세요

매도 70.50
스프레드 스프레드0.33
매수 70.83
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

ZION price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Jan 14, 2022 70.50 1.74 2.53% 68.76 70.62 68.50
Jan 13, 2022 69.91 -0.39 -0.55% 70.30 71.00 69.73
Jan 12, 2022 70.05 -0.03 -0.04% 70.08 70.77 69.59
Jan 11, 2022 70.04 0.60 0.86% 69.44 70.13 68.43
Jan 10, 2022 69.40 -1.09 -1.55% 70.49 71.03 68.47
Jan 7, 2022 69.92 1.04 1.51% 68.88 70.22 68.17
Jan 6, 2022 68.78 1.99 2.98% 66.79 69.03 66.18
Jan 5, 2022 66.04 0.24 0.36% 65.80 67.21 65.80
Jan 4, 2022 65.91 1.70 2.65% 64.21 66.82 64.21
Jan 3, 2022 64.10 0.50 0.79% 63.60 64.90 63.58
Dec 31, 2021 63.00 0.50 0.80% 62.50 63.29 62.50
Dec 30, 2021 62.95 0.05 0.08% 62.90 63.99 62.90
Dec 29, 2021 63.27 0.48 0.76% 62.79 63.76 62.54
Dec 28, 2021 62.96 0.35 0.56% 62.61 63.31 62.36
Dec 27, 2021 62.88 0.84 1.35% 62.04 62.91 61.59
Dec 23, 2021 62.23 0.08 0.13% 62.15 62.94 61.73
Dec 22, 2021 61.71 0.70 1.15% 61.01 61.94 60.85
Dec 21, 2021 61.50 0.83 1.37% 60.67 61.67 60.31
Dec 20, 2021 59.29 -0.73 -1.22% 60.02 60.02 58.03
Dec 17, 2021 61.04 -1.06 -1.71% 62.10 63.00 60.73