அம்சங்கள்

பெயர் விலை பரவல் மாற்றம்
DOGE/USD வர்த்தகம் செய்தல் 0.0653174 0.0003923 -0.430%
Bitcoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 20277.85 0.15 -0.410%
Ethereum / USD வர்த்தகம் செய்தல் 1355.18 0.06 -0.490%
Ethereum / EUR வர்த்தகம் செய்தல் 1362.38 0.06 -0.100%
Bitcoin / EUR வர்த்தகம் செய்தல் 20386.25 0.15 0.000%