அம்சங்கள்

பெயர் விலை பரவல் மாற்றம்
DOGE/USD வர்த்தகம் செய்தல் 0.0717493 0.0000672 +0.130%
Bitcoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 26865.10 0.15 -0.840%
Ethereum / USD வர்த்தகம் செய்தல் 1860.91 0.06 -0.200%
Litecoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 92.50 0.07 +3.320%
Ripple / USD வர்த்தகம் செய்தல் 0.50569 0.00041 -1.680%