குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
100 BYN
Free
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
Bank Transfer
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
100 BYN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
100 BYN
எடுப்பு கமிஷன்
MASTERCARD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 BYN
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 9 BYN
VISA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 BYN
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 7.5 BYN
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 EUR
Free i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
Bank Transfer
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 EUR
வைப்பு கமிஷன்
Free
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 EUR
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 EUR
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 EUR
VISA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 EUR
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 EUR
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 GBP
Free
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
Bank Transfer
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 GBP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 GBP
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 GBP
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 GBP
VISA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 GBP
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 GBP
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 USD
Free i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
Bank Transfer
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 USD
வைப்பு கமிஷன்
Free
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 USD
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USD
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 USD
VISA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USD
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 USD
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
1INCH
10 1INCH
Free
20 1INCH
10 1INCH
AAVE
0.08 AAVE
Free
0.16 AAVE
0.08 AAVE
ANT
3.6 ANT
Free
7.2 ANT
3.6 ANT
APE
1 APE
Free
2 APE
1 APE
AVAX
0.035 AVAX
Free
0.07 AVAX
0.035 AVAX
AXS
0.5 AXS
Free
1 AXS
0.5 AXS
BAL
1.1 BAL
Free
2.2 BAL
1.1 BAL
BAND
5.1 BAND
Free
10 BAND
5.1 BAND
BAT
20 BAT
Free
40 BAT
20 BAT
BCH
0.005 BCH
Free
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
Free
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
13 BNT
Free
26 BNT
13 BNT
BTC
0.0001 BTC
Free
0.0002 BTC
0.0001 BTC
CAKE
0.5 CAKE
Free
1 CAKE
0.5 CAKE
CELO
0.5 CELO
Free
1 CELO
0.5 CELO
CHZ
24 CHZ
Free
48 CHZ
24 CHZ
COMP
0.1 COMP
Free
0.2 COMP
0.1 COMP
CRV
6.1 CRV
Free
12 CRV
6.1 CRV
DAI
6 DAI
Free
12 DAI
6 DAI
ENJ
12 ENJ
Free
24 ENJ
12 ENJ
ETC
0.01 ETC
Free
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
Free
0.008 ETH
0.004 ETH
ETHW
0 ETHW
Free
0.2 ETHW
0.1 ETHW
FTM
5 FTM
Free
10 FTM
5 FTM
GRT
59 GRT
Free
118 GRT
59 GRT
HOT
3000 HOT
Free
6000 HOT
3000 HOT
KNC
4.3 KNC
Free
8.6 KNC
4.3 KNC
LDO
3.3 LDO
Free
6.6 LDO
3.3 LDO
LINK
0.8 LINK
Free
1.6 LINK
0.8 LINK
LRC
19 LRC
Free
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
Free
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
8.3 MANA
Free
17 MANA
8.3 MANA
MATIC
7.8 MATIC
Free
16 MATIC
7.8 MATIC
MKR
0.0095 MKR
Free
0.019 MKR
0.0095 MKR
OCEAN
39 OCEAN
Free
78 OCEAN
39 OCEAN
OMG
3.5 OMG
Free
7 OMG
3.5 OMG
PAXG
0.004 PAXG
Free
0.008 PAXG
0.004 PAXG
QNT
0.06 QNT
Free
0.12 QNT
0.06 QNT
REPV2
0.85 REPV2
Free
1.7 REPV2
0.85 REPV2
RVN
20 RVN
Free
40 RVN
20 RVN
SAND
7 SAND
Free
14 SAND
7 SAND
SHIB
550000 SHIB
Free
1100000 SHIB
550000 SHIB
SNX
2.4 SNX
Free
4.8 SNX
2.4 SNX
SRM
7.9 SRM
Free
16 SRM
7.9 SRM
SUSHI
5.6 SUSHI
Free
11 SUSHI
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
Free
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
5.9 TUSD
Free
12 TUSD
5.9 TUSD
TWT
0.5 TWT
Free
1 TWT
0.5 TWT
UMA
2.5 UMA
Free
5 UMA
2.5 UMA
UNI
1.1 UNI
Free
2.2 UNI
1.1 UNI
USDC
6 USDC
Free
12 USDC
6 USDC
USDP
6 USDP
Free
12 USDP
6 USDP
USDT
6 USDT
Free
12 USDT
6 USDT
WBTC
0.0003 WBTC
Free
0.0006 WBTC
0.0003 WBTC
XCN
25 XCN
Free
50 XCN
25 XCN
XLM
0.2 XLM
Free
20 XLM
0.2 XLM
XRP
3.5 XRP
Free
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0007 YFI
Free
0.0014 YFI
0.0007 YFI
ZRX
22 ZRX
Free
44 ZRX
22 ZRX
1INCH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
10 1INCH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
20 1INCH
எடுப்பு கமிஷன்
10 1INCH
AAVE
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.08 AAVE
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.16 AAVE
எடுப்பு கமிஷன்
0.08 AAVE
ANT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.6 ANT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
7.2 ANT
எடுப்பு கமிஷன்
3.6 ANT
APE
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1 APE
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
2 APE
எடுப்பு கமிஷன்
1 APE
AVAX
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.035 AVAX
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.07 AVAX
எடுப்பு கமிஷன்
0.035 AVAX
AXS
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.5 AXS
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1 AXS
எடுப்பு கமிஷன்
0.5 AXS
BAL
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1.1 BAL
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
2.2 BAL
எடுப்பு கமிஷன்
1.1 BAL
BAND
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
5.1 BAND
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 BAND
எடுப்பு கமிஷன்
5.1 BAND
BAT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 BAT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 BAT
எடுப்பு கமிஷன்
20 BAT
BCH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.005 BCH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.01 BCH
எடுப்பு கமிஷன்
0.005 BCH
BNB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.01 BNB
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.02 BNB
எடுப்பு கமிஷன்
0.01 BNB
BNT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
13 BNT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
26 BNT
எடுப்பு கமிஷன்
13 BNT
BTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0001 BTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0002 BTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.0001 BTC
CAKE
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.5 CAKE
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1 CAKE
எடுப்பு கமிஷன்
0.5 CAKE
CELO
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.5 CELO
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1 CELO
எடுப்பு கமிஷன்
0.5 CELO
CHZ
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
24 CHZ
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
48 CHZ
எடுப்பு கமிஷன்
24 CHZ
COMP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.1 COMP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.2 COMP
எடுப்பு கமிஷன்
0.1 COMP
CRV
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
6.1 CRV
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 CRV
எடுப்பு கமிஷன்
6.1 CRV
DAI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
6 DAI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 DAI
எடுப்பு கமிஷன்
6 DAI
ENJ
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
12 ENJ
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
24 ENJ
எடுப்பு கமிஷன்
12 ENJ
ETC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.01 ETC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.1 ETC
எடுப்பு கமிஷன்
0.01 ETC
ETH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.004 ETH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.008 ETH
எடுப்பு கமிஷன்
0.004 ETH
ETHW
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0 ETHW
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.2 ETHW
எடுப்பு கமிஷன்
0.1 ETHW
FTM
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
5 FTM
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 FTM
எடுப்பு கமிஷன்
5 FTM
GRT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
59 GRT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
118 GRT
எடுப்பு கமிஷன்
59 GRT
HOT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3000 HOT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
6000 HOT
எடுப்பு கமிஷன்
3000 HOT
KNC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
4.3 KNC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
8.6 KNC
எடுப்பு கமிஷன்
4.3 KNC
LDO
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.3 LDO
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
6.6 LDO
எடுப்பு கமிஷன்
3.3 LDO
LINK
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.8 LINK
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.6 LINK
எடுப்பு கமிஷன்
0.8 LINK
LRC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
19 LRC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
38 LRC
எடுப்பு கமிஷன்
19 LRC
LTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.005 LTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.01 LTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.005 LTC
MANA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
8.3 MANA
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
17 MANA
எடுப்பு கமிஷன்
8.3 MANA
MATIC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
7.8 MATIC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
16 MATIC
எடுப்பு கமிஷன்
7.8 MATIC
MKR
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0095 MKR
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.019 MKR
எடுப்பு கமிஷன்
0.0095 MKR
OCEAN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
39 OCEAN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
78 OCEAN
எடுப்பு கமிஷன்
39 OCEAN
OMG
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.5 OMG
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
7 OMG
எடுப்பு கமிஷன்
3.5 OMG
PAXG
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.004 PAXG
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.008 PAXG
எடுப்பு கமிஷன்
0.004 PAXG
QNT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.06 QNT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.12 QNT
எடுப்பு கமிஷன்
0.06 QNT
REPV2
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.85 REPV2
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.7 REPV2
எடுப்பு கமிஷன்
0.85 REPV2
RVN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 RVN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 RVN
எடுப்பு கமிஷன்
20 RVN
SAND
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
7 SAND
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
14 SAND
எடுப்பு கமிஷன்
7 SAND
SHIB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
550000 SHIB
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1100000 SHIB
எடுப்பு கமிஷன்
550000 SHIB
SNX
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
2.4 SNX
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
4.8 SNX
எடுப்பு கமிஷன்
2.4 SNX
SRM
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
7.9 SRM
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
16 SRM
எடுப்பு கமிஷன்
7.9 SRM
SUSHI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
5.6 SUSHI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
11 SUSHI
எடுப்பு கமிஷன்
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
100 TOKENISED ASSETS
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.05 TOKENISED ASSETS
எடுப்பு கமிஷன்
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
5.9 TUSD
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 TUSD
எடுப்பு கமிஷன்
5.9 TUSD
TWT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.5 TWT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1 TWT
எடுப்பு கமிஷன்
0.5 TWT
UMA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
2.5 UMA
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
5 UMA
எடுப்பு கமிஷன்
2.5 UMA
UNI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1.1 UNI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
2.2 UNI
எடுப்பு கமிஷன்
1.1 UNI
USDC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
6 USDC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 USDC
எடுப்பு கமிஷன்
6 USDC
USDP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
6 USDP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 USDP
எடுப்பு கமிஷன்
6 USDP
USDT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
6 USDT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
12 USDT
எடுப்பு கமிஷன்
6 USDT
WBTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0003 WBTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0006 WBTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.0003 WBTC
XCN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
25 XCN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 XCN
எடுப்பு கமிஷன்
25 XCN
XLM
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.2 XLM
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
20 XLM
எடுப்பு கமிஷன்
0.2 XLM
XRP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.5 XRP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
15 XRP
எடுப்பு கமிஷன்
3.5 XRP
YFI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0007 YFI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0014 YFI
எடுப்பு கமிஷன்
0.0007 YFI
ZRX
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
22 ZRX
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
44 ZRX
எடுப்பு கமிஷன்
22 ZRX
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.

* குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை 0.002 BTC, 0.1 ETH, 0.05 BCH அல்லது 0.2 LTC. குறிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கும் கீழிருந்தால், நிதி உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. வைப்புத்தொகை குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச தொகையைத் தாண்டும்போது உங்கள் கையிருப்பில் நிதி தோன்றும்.
கட்டண வகை கட்டண விவரங்கள்
வர்த்தகக் கட்டணம் (பயனீடு)

கிரிப்டோகளுக்கான கட்டணம்: 0.075%

டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்கள் (பங்குகள், ETFகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள்): 0.05%

டோக்கனைஸ்டு செலாவணிகள்: 0.002%

பரிமாற்றக் கட்டணம்

கிரிப்டோக்கள்: 1.95%
டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்கள் (பங்குகள், ETFகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள்): 0.05%
டோக்கனைஸ்டு கடன்பத்திரங்கள்: 0.03%
டோக்கனைஸ்டு செலாவணிகள்: 0%*
நிறுவனங்களின் டோக்கன்கள்: 0% (வாங்க), 1.5% (விற்க)

நிதியளிப்புக் கட்டணம்

சந்தை வீதத்துக்கு இணங்க தொடர்ச்சியான பயனீட்டு வர்த்தகங்களுக்கு கட்டணங்கள் பொருந்தும் *

*ஒவ்வொரு கருவிக்குமான கட்டணங்கள் வேறுபடலாம்