குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
100 BYN
Free
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
100 BYN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
100 BYN
எடுப்பு கமிஷன்
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 BYN
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 9 BYN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 BYN
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 7.5 BYN
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 EUR
Free i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 EUR
வைப்பு கமிஷன்
Free
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 EUR
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 EUR
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 EUR
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 EUR
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 EUR
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 GBP
Free
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 GBP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 GBP
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 GBP
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 GBP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 GBP
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 GBP
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
Bank Transfer
50 USD
Free i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
50 USD
வைப்பு கமிஷன்
Free
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
50 USD
எடுப்பு கமிஷன்
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USD
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 USD
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USD
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 3 USD
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
1INCH
12 1INCH
Free
24 1INCH
12 1INCH
AAVE
0.05 AAVE
Free
0.1 AAVE
0.05 AAVE
ANT
3.5 ANT
Free
7 ANT
3.5 ANT
BAL
0.9 BAL
Free
1.8 BAL
0.9 BAL
BAND
2.2 BAND
Free
4.4 BAND
2.2 BAND
BAT
26 BAT
Free
52 BAT
26 BAT
BCH
0.005 BCH
Free
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
Free
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
4.8 BNT
Free
9.6 BNT
4.8 BNT
BTC
0.0001 BTC
Free
0.0002 BTC
0.0001 BTC
CAKE
0.5 CAKE
Free
1 CAKE
0.5 CAKE
CHZ
110 CHZ
Free
220 CHZ
110 CHZ
COMP
0.045 COMP
Free
0.09 COMP
0.045 COMP
CRV
4 CRV
Free
8 CRV
4 CRV
DAI
20 DAI
Free
40 DAI
20 DAI
ENJ
13 ENJ
Free
26 ENJ
13 ENJ
ETC
0.01 ETC
Free
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
Free
0.008 ETH
0.004 ETH
GRT
53 GRT
Free
106 GRT
53 GRT
HOT
3900 HOT
Free
7800 HOT
3900 HOT
KNC
11 KNC
Free
22 KNC
11 KNC
LDO
2.5 LDO
Free
5 LDO
( min 2.5 LDO; )
LINK
0.7 LINK
Free
1.4 LINK
0.7 LINK
LRC
19 LRC
Free
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
Free
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
26 MANA
Free
52 MANA
26 MANA
MATIC
15 MATIC
Free
30 MATIC
15 MATIC
MKR
0.01 MKR
Free
0.02 MKR
0.01 MKR
OCEAN
23 OCEAN
Free
46 OCEAN
23 OCEAN
OMG
2.3 OMG
Free
4.6 OMG
2.3 OMG
REN
20 REN
Free
40 REN
20 REN
RENBTC
0.0007 RENBTC
Free
0.0014 RENBTC
0.0007 RENBTC
REPV2
0.8 REPV2
Free
1.6 REPV2
0.8 REPV2
SHIB
750000 SHIB
Free
1500000 SHIB
750000 SHIB
SNX
1.4 SNX
Free
2.8 SNX
1.4 SNX
SRM
9 SRM
Free
18 SRM
9 SRM
SUSHI
1.4 SUSHI
Free
2.8 SUSHI
1.4 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
Free
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
UMA
1.7 UMA
Free
3.4 UMA
1.7 UMA
UNI
0.8 UNI
Free
1.6 UNI
0.8 UNI
USDC
20 USDC
Free
40 USDC
20 USDC
USDT
20 USDT
Free
40 USDT
20 USDT
WBTC
0.0004 WBTC
Free
0.0008 WBTC
0.0004 WBTC
XRP
3.5 XRP
Free
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0006 YFI
Free
0.0012 YFI
0.0006 YFI
ZRX
20 ZRX
Free
40 ZRX
20 ZRX
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
12 1INCH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
24 1INCH
எடுப்பு கமிஷன்
12 1INCH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.05 AAVE
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.1 AAVE
எடுப்பு கமிஷன்
0.05 AAVE
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.5 ANT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
7 ANT
எடுப்பு கமிஷன்
3.5 ANT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.9 BAL
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.8 BAL
எடுப்பு கமிஷன்
0.9 BAL
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
2.2 BAND
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
4.4 BAND
எடுப்பு கமிஷன்
2.2 BAND
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
26 BAT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
52 BAT
எடுப்பு கமிஷன்
26 BAT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.005 BCH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.01 BCH
எடுப்பு கமிஷன்
0.005 BCH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.01 BNB
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.02 BNB
எடுப்பு கமிஷன்
0.01 BNB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
4.8 BNT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
9.6 BNT
எடுப்பு கமிஷன்
4.8 BNT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0001 BTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0002 BTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.0001 BTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.5 CAKE
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1 CAKE
எடுப்பு கமிஷன்
0.5 CAKE
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
110 CHZ
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
220 CHZ
எடுப்பு கமிஷன்
110 CHZ
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.045 COMP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.09 COMP
எடுப்பு கமிஷன்
0.045 COMP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
4 CRV
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
8 CRV
எடுப்பு கமிஷன்
4 CRV
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 DAI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 DAI
எடுப்பு கமிஷன்
20 DAI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
13 ENJ
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
26 ENJ
எடுப்பு கமிஷன்
13 ENJ
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.01 ETC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.1 ETC
எடுப்பு கமிஷன்
0.01 ETC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.004 ETH
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.008 ETH
எடுப்பு கமிஷன்
0.004 ETH
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
53 GRT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
106 GRT
எடுப்பு கமிஷன்
53 GRT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3900 HOT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
7800 HOT
எடுப்பு கமிஷன்
3900 HOT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
11 KNC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
22 KNC
எடுப்பு கமிஷன்
11 KNC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
2.5 LDO
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
5 LDO
எடுப்பு கமிஷன்
( min 2.5 LDO; )
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.7 LINK
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.4 LINK
எடுப்பு கமிஷன்
0.7 LINK
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
19 LRC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
38 LRC
எடுப்பு கமிஷன்
19 LRC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.005 LTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.01 LTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.005 LTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
26 MANA
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
52 MANA
எடுப்பு கமிஷன்
26 MANA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
15 MATIC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
30 MATIC
எடுப்பு கமிஷன்
15 MATIC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.01 MKR
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.02 MKR
எடுப்பு கமிஷன்
0.01 MKR
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
23 OCEAN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
46 OCEAN
எடுப்பு கமிஷன்
23 OCEAN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
2.3 OMG
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
4.6 OMG
எடுப்பு கமிஷன்
2.3 OMG
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 REN
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 REN
எடுப்பு கமிஷன்
20 REN
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0007 RENBTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0014 RENBTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.0007 RENBTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.8 REPV2
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.6 REPV2
எடுப்பு கமிஷன்
0.8 REPV2
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
750000 SHIB
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1500000 SHIB
எடுப்பு கமிஷன்
750000 SHIB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1.4 SNX
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
2.8 SNX
எடுப்பு கமிஷன்
1.4 SNX
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
9 SRM
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
18 SRM
எடுப்பு கமிஷன்
9 SRM
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1.4 SUSHI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
2.8 SUSHI
எடுப்பு கமிஷன்
1.4 SUSHI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
100 TOKENISED ASSETS
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.05 TOKENISED ASSETS
எடுப்பு கமிஷன்
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1.7 UMA
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
3.4 UMA
எடுப்பு கமிஷன்
1.7 UMA
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.8 UNI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
1.6 UNI
எடுப்பு கமிஷன்
0.8 UNI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USDC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 USDC
எடுப்பு கமிஷன்
20 USDC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 USDT
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 USDT
எடுப்பு கமிஷன்
20 USDT
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0004 WBTC
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0008 WBTC
எடுப்பு கமிஷன்
0.0004 WBTC
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
3.5 XRP
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
15 XRP
எடுப்பு கமிஷன்
3.5 XRP
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
0.0006 YFI
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
0.0012 YFI
எடுப்பு கமிஷன்
0.0006 YFI
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
20 ZRX
வைப்பு கமிஷன்
Free
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
40 ZRX
எடுப்பு கமிஷன்
20 ZRX
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.

* குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை 0.002 BTC, 0.1 ETH, 0.05 BCH அல்லது 0.2 LTC. குறிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கும் கீழிருந்தால், நிதி உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. வைப்புத்தொகை குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச தொகையைத் தாண்டும்போது உங்கள் கையிருப்பில் நிதி தோன்றும்.
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை வைப்பு கமிஷன் குறைந்தபட்ச எடுப்பு எடுப்பு கமிஷன்
MASTERCARD
1500 RUB
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
VISA
1500 RUB
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1500 RUB
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 200 RUB
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை
1500 RUB
வைப்பு கமிஷன்
3.5%
குறைந்தபட்ச எடுப்பு
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
எடுப்பு கமிஷன்
3% + 200 RUB
அறிவிப்பு: Currency.com ரஷிய செலுத்துகைச் சேவை வழங்குநரைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (விசா, மாஸ்டர்கார்டு) செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் ரஷிய ரூபிள்களில் பரிமாற்றப்படுவதால் இறுதித் தொகை வேறுபடக்கூடும்.
கட்டண வகை கட்டண விவரங்கள்
வர்த்தகக் கட்டணம் (பயனீடு)

கிரிப்டோகளுக்கான கட்டணம்: 0.075%

டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்கள் (பங்குகள், ETFகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள்): 0.05%

டோக்கனைஸ்டு செலாவணிகள்: 0.002%

பரிமாற்றக் கட்டணம்

கிரிப்டோக்கள்: 1.95%
டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்கள் (பங்குகள், ETFகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள்): 0.05%
டோக்கனைஸ்டு கடன்பத்திரங்கள்: 0.03%
டோக்கனைஸ்டு செலாவணிகள்: 0%*
நிறுவனங்களின் டோக்கன்கள்: 0% (வாங்க), 1.5% (விற்க)

நிதியளிப்புக் கட்டணம்

சந்தை வீதத்துக்கு இணங்க தொடர்ச்சியான பயனீட்டு வர்த்தகங்களுக்கு கட்டணங்கள் பொருந்தும் *

*ஒவ்வொரு கருவிக்குமான கட்டணங்கள் வேறுபடலாம்