1. สัญญาณดิจิทัล (โทเคน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโทเคน) ไม่ใช่วิธีการชำระเงิน
  2. รัฐบาลไม่ได้ให้โทเคน
  3. การได้มาซึ่งโทเคนอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนทั้งหมดและวัตถุอื่นๆ ของสิทธิพลเมืองที่โอนไปเพื่อแลกกับโทเคน (รวมถึงผลจากความผันผวนในมูลค่าของโทเคน ความล้มเหลวทางเทคนิค (ข้อผิดพลาด) การกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการโจรกรรม)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรูปแบบของค่าตอบแทน: ข้อมูลการโฆษณาวางอยู่บนพื้นฐานที่ขอคืนเงินได้และจ่ายจากกองทุนของ Currency Com Bel LLC