1. “Ang Currency Com Bel” LLC (the “Company”) ay hindi mag-oonboard ng mga customer na naninirahan sa mga bansang kasama sa listahan ng Financial Action Task Force (FATF) ng mga high-risk at iba pang sinusubaybayang hurisdiksyon [https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].

2. Mula 29.06.2021 kabilang sa listahan ng mga Ipinagbabawal na hurisdiksyon ang mga sumusunod na bansa (ngunit maaaring baguhin ang listahang ito sa bawat kaso, depende sa Iyong partikular na sitwasyon):

 • Albania
 • Barbados
 • Bermuda
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Cayman Islands
 • Haiti
 • Jamaica
 • Malta
 • Mauritius
 • Morocco
 • Myanmar
 • Nicaragua
 • Pakistan
 • Panama  
 • Philippines
 • Senegal
 • South Sudan
 • Syria
 • Uganda
 • Yemen
 • Zimbabwe
 • Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
 • Iran
 • USA

3. Ang Kumpanya ay hindi mag-oonboard ng mga customer na residente/mamamayan ng US, Kung naniniwala ang Kumpanya na may mga batayan para i-classify ang isang potensyal na customer bilang residente/mamamayan ng US hihilingin ang customer na magbigay ng mga dokumentong nagpapatunay ng alternatibong paninirahan at o pagkamamamayan.

4. Tinitiyak ng Kumpanya na nauunawaan at sinusunod nito ang lahat ng naaangkop na batas, tuntunin, at regulasyon kung saan ito nagsasagawa ng negosyo nito at mag-aanunsyo lamang ng mga serbisyo nito kung ito ay pinahihintulutan o hindi ipinagbabawal ng mga lokal na regulasyon.

5. Sa unang yugto ng paglulunsad ng mga serbisyo ng produkto ng Kumpanya ay iaalok lamang sa mga customer na sasali sa platform sa isang imbitasyon lamang na batayan.