APPROVED

Order of the Currency Com Bel Limited Liability Company as of 14.11.2018 No. 10 OД

/A.P. Shevchenko/

Mga regulasyon sa pamamaraan para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes na nagmumula sa mga aktibidad ng Currency Com Bel Limited Liability Company

 

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

1. Tinutukoy ng Mga Regulasyon na ito ang pamamaraan para sa pamamahala ng mga magkasalungat na interes na nagmumula sa mga aktibidad ng Currency Com Bel Limited Liability Company (pagkatapos nito ay tinutukoy bilang Kompanya).

Ang pamamaraan para sa Kompanya upang tapusin ang mga transaksyon kung saan ang mga affiliate ng Kompanya ay may interes ay tinutukoy ng batas at ng Charter of the Company.

Ang mga patakaran para sa pag-iwas, pagtuklas at pag-iwas sa mga kaso ng hindi patas (labag sa batas) na paggamit ng impormasyon ng insider kapag ang Kumpanya ay nagsagawa ng aktibidad ng isang cryptoplatform operator ay tinutukoy ng isang hiwalay na lokal na regulasyong legal na aksyon ng Kompanya.

Ang mga Regulasyon na ito ay magagamit (ibinunyag) sa website ng Kompanya sa Internet ang pandaigdigang computer network.

2. Ang mga Regulasyon na ito ay sapilitan para sa aplikasyon (pagsunod) ng lahat ng empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan nito, anuman ang kanilang posisyon, gayundin ang kanilang katayuan at termino ng trabaho sa Kumpanya.

Ang mga kontrata sa batas sibil na pinasok ng Kompanya upang maakit ang mga indibidwal na magsagawa ng trabaho (mga serbisyo) na pabor sa Kompanya ay dapat magsama ng mga kundisyon na nag-oobliga sa mga may-katuturang kontratista (tagaganap) na tuparin ang mga kinakailangan ng Mga Regulasyon na ito.

Sa mga taong itinakda para sa una at ikalawang bahagi ng sugnay na ito, ang mga Regulasyon na ito ay dapat isumite ng taong responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes, para sa familiarization laban sa lagda. Depende sa sitwasyong aktwal na umuusbong sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes sa isang partikular na taon ng kalendaryo, ang pinuno ng Kompanya ay maaaring magpasya na muling gawing pamilyar ang mga nasabing tao sa Mga Regulasyon na ito at/o magdaos ng mga kaganapan sa pagsasanay sa mga isyung itinatadhana sa mga Regulasyon na ito para sa lahat o ilan sa mga empleyado ng Lipunan at mga miyembro ng mga katawan nito.

Ang mga taong itinakda sa unang bahagi at ikalawa ng clause na ito ay hindi dapat magkaroon ng karapatang magpigil o magbunyag ng hindi napapanahong impormasyon tungkol sa isang salungatan ng interes, o kung hindi man ay kumilos na lumalabag sa Mga Regulasyon na ito.

Ang pagsusulat para sa layunin ng pagsunod sa mga Regulasyon na ito ay dapat isagawa sa pamamagitan ng e-mail, at kung kinakailangan, sa ibang paraan din.

3. Para sa mga layunin ng Mga Regulasyon na ito, ang mga sumusunod na termino ay ginagamit sa mga sumusunod na kahulugan:

- ang ibig sabihin ng kumpidensyal na impormasyon ay impormasyon, ang pamamahagi at/o ang probisyon nito ay limitado, at iba pang impormasyon na hindi karapat-dapat na ibunyag ng isang partidong may ganoong impormasyon sa mga ikatlong partido nang walang pahintulot ng partidong nagbigay ng naturang impormasyon, maliban kung iba ang ibinigay ng batas;

ang magkasalungat na interes ay nangangahulugang isang kontradiksyon sa pagitan ng ari-arian at iba pang mga interes ng Kompanya at mga tagapagtatag nito (mga miyembro), mga may-ari ng benepisyo, mga katawan ng Kompanya at kanilang mga miyembro, mga yunit ng negosyo, mga empleyado, mga customer ng Kompanya, na maaaring mayroong masamang kahihinatnan para sa Kompanya at/o mga kustomer nito;

- ang personal na interes ay nangangahulugan ng posibilidad para sa isang empleyado ng Kompanya o isang miyembro ng kanyang katawan na makakuha, sa pagganap ng kanyang mga tungkulin, ng kita (maliban sa legal na kita na natanggap mula sa Kompanya) sa cash o sa uri, iba pang mga benepisyo (kabilang sa anyo ng pag-iwas sa mga gastos, hindi nasasalat na benepisyo) nang direkta para sa kanyang sarili o para sa kanyang kamag-anak o ibang tao kung saan ang naturang empleyado (miyembro) ay nauugnay sa pananalapi o iba pang mga obligasyon (interes, relasyon). Kasama sa terminong ito ang inter alia na mga kaso ng direktang pagkamit ng mga nabanggit na kamag-anak at iba pang mga tao ng kaukulang benepisyo;

- ang mga yunit ng negosyo ng Kompanya at mga empleyado na bumubuo ng mga panganib ay nangangahulugang ang mga yunit ng negosyo ng Kompanya na bumubuo ng mga panganib at mga indibidwal na empleyado ng Kumpanya na hindi kabilang sa mga yunit ng negosyo ng Kompanya;

- ang pag-iwas sa isang magkasalungat na interes ay nangangahulugang isang hanay ng mga hakbang na ginawa ng Kompanya, mga empleyado nito, mga katawan at kanilang mga miyembro, ang mga yunit ng negosyo ng Kompanya na naglalayong maiwasan (pag-iwas) at pag-aalis ng paglitaw (pagkakaroon) ng mga lugar at kundisyon para sa paglitaw ng isang salungatan ng interes;

ang prinsipyo ng "Chinese walls" ay nangangahulugang isang panuntunan para sa pag-aayos ng isang proseso ng negosyo o pakikipag-ugnayan ng ilang mga proseso ng negosyo ng Kompanya, kung saan ang impormasyon ay nililimitahan para sa bawat yugto ng isang proseso ng negosyo o para sa ilang mga proseso ng negosyo at ang paglipat ng impormasyon ay posible lamang ayon sa itinatag na mga patakaran, na tinutukoy kapag ipinatupad ang prinsipyong ito sa bawat partikular na kaso;

- ang prinsipyo ng "four eyes" ay nangangahulugang ang panuntunan ayon sa kung saan para sa paggawa ng desisyon sa mga aktibidad ng Kompanya (kabilang ang paggawa ng transaksyon sa ngalan ng Kompanya, pagtanggap ng mga digital sign (token) (mula rito ay tinutukoy bilang mga token) sa mga token ng trading, atbp.), higit sa isang pagpapahayag ng kalooban ng ilang empleyado o miyembro ng mga katawan ng Kompanya (kabilang ang ipinahayag sa pamamagitan ng koordinasyon ng isang draft na desisyon na kinuha) ay kinakailangan;

- ang ibig sabihin ng kamag-anak ay isang tao kung saan ang isang empleyado ng Kompanya o isang miyembro ng katawan ng Kompanya ay may malapit na relasyon o malapit na ugnayan sa pamamagitan ng kasal alinsunod sa Artikulo 60 at 61 ng Kodigo ng Republika ng Belarus sa Kasal at Pamilya, ayon sa pagkakabanggit;

- Ang impormasyon sa isang magkasalungat na interes ay nangangahulugan ng impormasyon sa pagkakaroon ng isang magkasalungat na interes (pagkilala sa isang magkasalungat na interes) o ang posibilidad ng paglitaw nito;

- ang panloob na sistema ng kontrol ay nangangahulugan ng isang set ng istruktura ng organisasyon ng Kompanya, ang mga kapangyarihan at responsibilidad ng mga empleyado nito, ang mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya, pati na rin ang proseso ng panloob na kontrol na naglalayong tiyakin ang pagsunod ng Kompanya sa batas ng Republika ng Belarus, mga desisyon ng Supervisory Board of the High Technologies Park (pagkatapos nito ay tinutukoy bilang ang “HTP”), ang mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya at ang mga kasunduan kung saan ang Kompanya ay isang partido;

- ang sistema ng pamamahala sa peligro o risk ay nangangahulugang isang kabuuan ng istruktura ng organisasyon ng Kompanya, mga kapangyarihan at responsibilidad ng mga empleyado nito, mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya, pati na rin ang proseso ng pamamahala sa peligro na naglalayong makamit ang pagiging maaasahan ng pananalapi sa Kompanya..

Ang ibang mga termino ay ginagamit sa mga kahulugang tinukoy ng Decree ng Pangulo ng Republika ng Belarus sa Disyembre 21, 2017 No. 8 “On the Development of the Digital Economy” at iba pang batas, gayundin sa pamamagitan ng mga dokumento ng HTP Supervisory Board.

 

CHAPTER 2

MGA LAYUNIN, MGA GAWAIN AT MGA PRINSIPYO NG PAMAMAHALA SA MAGKASALUNGAT NA INTERES SA KOMPANYA.

TUNGKOL NG MGA URI NG INTERES

4. Ang mga pangunahing layunin ng pamamahala ng magkasalungat na interes sa Kompanya ay:

- pag-iwas sa paglitaw ng mga masamang kahihinatnan para sa Kompanya at/o sa mga kustomer nito bilang resulta ng pagkakaroon (ang posibilidad ng paglitaw) ng mga kontradiksyon sa pagitan ng ari-arian at iba pang mga interes ng Kompanya at ng mga tagapagtatag nito (mga miyembro), mga benepisyal na mga may-ari, mga katawan ng Kompanya at kanilang mga miyembro, mga yunit ng negosyo, empleyado, mga kustomer ng Kompanya (kabilang ang mga kahihinatnan gaya ng paglitaw ng mga pagkalugi, at pagkasira ng reputasyon ng negosyo);

- pagtaas ng tiwala sa Kompanya at sa mga aktibidad nito sa bahagi ng mga kustomer, iba pang kontratista, administrasyon at HTP Supervisory Board, gayundin ng iba;

- pag-iwas sa mga pagkakasala na maaaring gawin ng mga empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan nito dahil sa pagkakaroon ng magkasalungat na interes.

5. Ang pagpapatupad ng mga layunin na itinakda sa clause 4 ng mga Regulasyon na ito ay tinitiyak sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na gawain ng pamamahala ng isang magkasalungat na interes sa Kompanya:

- pagtiyak ng pantay (parehong) diskarte sa paglilingkod sa lahat ng kustomer at pagsunod sa matataas na pamantayan ng corporate governance ng Kompanya batay sa mga prinsipyo ng pagiging bukas, transparent at predictability;

- tinitiyak ang pagsunod sa mga diskarte ng Kompanya sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes sa mga internasyonal na pinakamahusay na kagawian at pinakamahusay na kasanayan sa larangang ito sa Republika ng Belarus at sa ibang bansa upang mapanatili at mapalakas ang positibong katangian ng reputasyon sa negosyo ng Kompanya, kabilang ang sa internasyonal na arena;

- pagtiyak ng pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa isang magkasalungat na interes;

- tinitiyak ang pakikilahok ng lahat ng empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan nito sa proseso ng pamamahala ng isang magkasalungat na interes sa Kompanya.

6. Ang magkasalungat na pamamahala ng interes sa Kompanya ay batay sa mga sumusunod na prinsipyo:

- ang prinsipyo ng priyoridad ng mga interes ng Kompanya at ng mga customer nito kaysa sa personal na interes ng mga empleyado ng Kompanya at ng mga miyembro ng katawan nito;

- pag-iwas (preclusion) at napapanahong pagkilala sa mga umiiral at potensyal na lugar at kondisyon para sa paglitaw ng isang magkasalungat na interes;

mandatoryo na pagsisiwalat ng mga empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng katawan nito ng impormasyon sa isang magkasalungat na interes;

- isang indibidwal na diskarte sa pagsasaalang-alang ng bawat magkasalungat na interes na lumitaw, sa pag-assess ng materyalidad ng mga panganib na nabuo nito para sa Kompanya, at sa pag-aayos nito;

- pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng proseso ng pagsisiwalat ng impormasyon sa isang magkasalungat na interes;

- ang prinsipyo ng pangangailangan ng negosyo, habang nakikitungo sa kumpidensyal na impormasyon, na nagbabawal sa pagbibigay ng naturang impormasyon sa mga empleyado ng Kumpanya at mga miyembro ng mga katawan nito kung saan ang pag-access sa impormasyong ito ay hindi kinakailangan para sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa Kompanya.

Ang mga prinsipyong itinatadhana sa bahagi ng isa ng clause na ito ay ipinag-uutos na sundin habang pinamamahalaan ang isang magkasalungat na interes sa Kompanya.

Ang pagganap ng mga aksyon sa proseso ng pamamahala ng magkasalungat na interes, ang anyo at/o ang nilalaman nito ay sumasalungat sa mga prinsipyong itinakda para sa bahagi ng isa ng sugnay na ito, ay hindi pinapayagan..

7. Ang magkasalungat na interes ay maaaring sa mga sumusunod na uri:

- sa pagitan ng mga kustomer ng Kompanya at ng Kompanya;

- sa pagitan ng mga kustomer ng Kompanya at ng mga empleyado ng Kompanya o mga miyembro ng mga katawan nito;

- sa pagitan ng mga empleyado ng Kompanya at/o mga miyembro ng mga katawan nito;

- sa pagitan ng mga benepisyal na may-ari ng Kompanya at ng Kompanya;

- sa pagitan ng mga tagapagtatag (mga miyembro) ng Kompanya at ng Kompanya;

- sa pagitan ng mga yunit ng negosyo at/o mga katawan ng Kompanya;

- sa pagitan ng mga kustomer ng Kompanya;

- iba pang uri ng magkasalungat na interes.

CHAPTER 3

MGA TAONG KASAMA SA PAMAMAHALA NG

ISANG MAGKASALUNGAT NA INTERES SA KOMPANYA

8. Ang mga taong sangkot sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes sa Kompanya ay:

- Pangkalahatang Pagpupulong ng mga miyembro ng Kompanya;

- ang pinuno ng Kompanya;

- ang taong responsable sa pamamahala sa magkasalungat na interes;

- ibang mga empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan nito.

9. Ang pangkalahatang pagpupulong ng mga miyembro ng Kompanya:

- inaprubahan ang mga Regulasyon na ito, pati na rin ang mga pagbabago at/o mga karagdagan sa mga ito;

- nag-aayos ng magkasalungat na interes sa mga kaso na itinakda para sa mga Regulasyon na ito;

- gumaganap ng iba pang mga tungkulin sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes na itinakda ng batas, mga desisyon ng HTP Supervisory Board at Charter ng Kompanya.

10. Pinuno ng Kompanya:

- tinutukoy ang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes at tinitiyak ang kontrol sa pagsunod nito sa mga iniaatas na itinakda para sa dalawang bahagi ng clause 12 ng mga Regulasyon na ito;

- tinitiyak ang pagsunod ng mga hakbang na itinakda sa Mga Regulasyon na ito na naglalayong pigilan ang isang magkasalungat na interes sa Kompanya;

- sa mga kaso na tinukoy sa mga Regulasyon na ito siya ay lumalahok sa pag-aayos ng isang magkasalungat na interes o pag-aayos nito;

- nagpasya sa aplikasyon ng prinsipyo ng "Chinese walls" sa isang partikular na sitwasyon, kabilang ang pagtukoy ng mga patakaran para sa pagpapatupad nito sa ganoong sitwasyon (sa mungkahi ng taong responsable para sa pamamahala ng magkasalungat na interes);

- nagsumite para sa pagsasaalang-alang sa Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Miyembro ng Kompanya ng mga panukala sa paggawa ng mga pagbabago at/o mga pagdaragdag sa Mga Regulasyon na ito (sa mungkahi ng taong responsable para sa pamamahala ng salungatan ng interes);

- isinasaalang-alang ang mga ulat ng taong responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes sa mga sitwasyong umuusbong sa lugar ng salungatan ng pamamahala ng interes sa isang anim na buwang batayan;

- gumaganap ng iba pang mga tungkulin at may mga karapatan sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes na itinatadhana ng mga Regulasyon na ito, ang kanyang paglalarawan sa trabaho at kontrata sa paggawa (kasunduan) na natapos sa kanya o ng kontrata ng batas sibil.

11. Ang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay maaaring isang empleyado ng Kompanya o isang taong sangkot sa ilalim ng kontrata ng batas sibil. Kapag ang isang tao na responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay tinatanggap (nailipat) para sa trabaho, o siya ay pinagkatiwalaan sa pamamahala ng magkasalungat na interes, o siya ay nakikibahagi bilang ganoon sa ilalim ng isang kontratang sibil, ang nauugnay na Ang kandidato ay kailangang hilingin na magbigay para sa pagsusuri ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang pagsunod sa mga iniaatas na ibinigay para sa dalawang bahagi ng clause 12 ng Mga Probisyong ito. Ang mga kopya ng mga dokumentong ito na may kaugnayan sa taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay dapat itago ng departamento ng mga tauhan ng Kompanya sa loob ng limang taon mula sa petsa ng pagtatanghal ng nasabing mga dokumento.

Kung sakaling matukoy bilang isang taong responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes, isang empleyado ng Kompanya, ang naturang empleyado ay maaaring matukoy lamang upang pamahalaan ang isang magkasalungat na interes, o ang mga tungkulin ng pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay maaaring italaga sa kanya kasama ang pagsasagawa ng iba pang mga tungkulin sa pagtatrabaho, maliban kung itinakda sa ikatlong bahagi ng clause na ito.

Hindi pinapayagan para sa taong responsable sa pamamahala ng magkasalungat na interes na gawin ang mga sumusunod na tungkulin:

- ang pinuno ng Kompanya;

- accountant, punong accountant ng Kompanya;

- executive officer na responsable para sa pamamahala ng peligro, gayundin ng isang empleyado ng yunit ng pamamahala ng peligro;

- executive officer na responsable tungkol sa pagtugon sa mga kinakailangan upang maiwasan ang legalisasyon ng mga criminal proceed, ang pagpopondo ng mga aktibidad ng terorista at ang pagpopondo ng paglaganap ng mga armas ng malawakang pagsira, gayundin ang isang empleyado ng yunit ng negosyo na pinamumunuan ng taong ito;

- executive officer na responsable para sa pangangasiwa ng sistema at seguridad ng impormasyon, pati na rin ang isang empleyado ng yunit ng negosyo na pinamumunuan ng taong ito;

- pinuno ng departamento na responsable para sa pagpapatupad ng mga aktibidad na itinakda sa proyekto ng negosyo ng Kompanya, pati na rin ang isang empleyado na pinamumunuan ng pinunong ito ng yunit ng negosyo;

- auditor ng Kompanya;

- iba pang mga function kung ito ay nasasangkot ng magkasalungat na interes.

Walang affiliate ng Kompanya ang maaaring matukoy bilang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes.

Walang executive officer na responsable sa pagsunod sa rehimeng HTP ang maaaring matukoy bilang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes.

12. Ang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na mga interes tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa pamamahala ng isang magkasalungat na mga interes ay direktang nag-uulat sa pinuno ng Kompanya. Kung sakaling ang taong ito ay nakipag-ugnayan sa ilalim ng isang kontratang sibil, ang kondisyon ng kanyang pagpapasakop sa pinuno ng Kompanya ay dapat ayusin sa naturang kasunduan bilang isang mahalagang kondisyon ng nasabing kasunduan..

Ang taong responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay dapat na may degree sa unibersidad at karanasan sa trabaho sa isang economic o legal na espesyalidad na hindi bababa sa anim na buwan. Ang taong responsable para sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay hindi dapat magkaroon ng isang hindi pa nababayaran o hindi naalis na paniniwala para sa mga krimen sa ilalim ng mga artikulo 252 - 255, 424, 429 - 433 ng Criminal Code of the Republic of Belarus.

Ang halaga ng kabayaran (kabilang ang mga pagbabayad ng insentibo) ng taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes ay hindi dapat nakadepende sa pinansiyal na performance ng Kompanya.

13. Ang taong responsable sa pamamahala ng isang magkasalungat na interes:

- tinitiyak ang pagpapatupad ng mga Regulasyon na ito sa mga aktibidad ng Kompanya;

- tumatanggap ng impormasyon tungkol sa mga magkasalungat na interes na isiniwalat ng mga empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan ng Kompanya, sinusuri ang mga ito at nagsumite ng mga panukala sa pinuno ng Kompanya na naglalayong mabawasan ang panganib ng isang magkasalungat na interes sa hinaharap;

- inaayos sa pagsulat ang mga katotohanan ng masamang kahihinatnan para sa Kompanya at/o sa mga customer nito bilang resulta ng isang magkasalungat na interes, sinusuri ang mga katotohanang ito at gumagawa ng mga panukala sa pinuno ng Kompanya na naglalayong pigilan ang mga ito sa hinaharap;

- nagsasagawa ng colligation ng kasanayan sa pamamahala ng mga magkasalungat na interes sa Kompanya;

- pag-aaral at pagsusumaryo ng mga pandaigdigang pinakamahusay na kasanayan at pinakamahusay na kasanayan sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes sa Republic of Belarus at sa abroad;

- nagsasagawa ng pamamaraan ng pamamahala ng magkasalungat na interes, kung kinakailangan, naghahanda ng mga panukala para sa mga amenda at/o mga karagdagan sa mga Regulasyon na ito at isinusumite ang mga ito sa pinuno ng Kompanya;

- hindi bababa sa isang beses bawat anim na buwan, nagbibigay sa pinuno ng Kompanya ng isang ulat sa sitwasyon sa lugar ng salungatan ng pamamahala ng interes para sa nauugnay na anim na buwan;

- sa mga kaso na itinakda ng Mga Regulasyon na ito ay isisiwalat sa kustomer ang sangkap ng magkasalungat na interes at ang mga hakbang na ginawa upang ayusin ito, tumatanggap ng kumpirmasyon ng kanyang pananaw sa impormasyon sa naturang pagsisiwalat at tinitiyak na ang kumpirmasyon na ito ay nakaimbak at magagamit para sa pagpaparami para sa limang taon mula sa petsa ng pagtanggap nito;

- gumaganap ng iba pang mga tungkulin at may mga karapatan sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes na itinakda ng mga desisyon ng HTP Supervisory Board, ang mga Regulasyon na ito, ang kanyang paglalarawan sa trabaho at ang kasunduan sa paggawa (kontrata) na natapos sa kanya o sa pamamagitan ng kontrata ng batas sibil.

14. Iba pang mga empleyado ng Kompanya at mga miyembro ng mga katawan nito:

- kilalanin ang mga Probisyong ito at matugunan (sumunod) ito;

- tukuyin ang isang magkasalungat na interes kung saan sila ay kalahok;

- sa mga kaso at alinsunod sa pamamaraang itinakda para sa Mga Regulasyon na ito, ibunyag ang impormasyon tungkol sa isang magkasalungat na interes;

- makibahagi sa pag-aayos ng isang magkasalungat na interes kung saan sila ay mga kalahok;

- gumanap ng iba pang mga tungkulin at may mga karapatan sa larangan ng pamamahala ng magkasalungat na interes na itinakda ng mga Regulasyon na ito.

CHAPTER 4

MGA LUGAR AT KONDISYON NG PANGYAYARI NG

ISANG MAGKASALUNGAT NA INTERES SA KOMPANYA

15. Ang mga lugar ng paglitaw ng isang magkasalungat na interes sa Kompanya ay kinabibilangan ng mga kontradiksyon sa pagitan:

- madiskarte na interes ng Kompanya (kumikita, tinitiyak ang pagiging maaasahan sa pananalapi, kakayahan ng Kompanya na magkaroon ng pangmatagalang pag-iral bilang isang kumikitang komersyal na organisasyon, tinitiyak ang epektibong pamamahala ng Kompanya, pagpapanatili ng positibong reputasyon sa negosyo at iba pang madiskarteng interes);

- interes ng mga katawan ng Kompanya, kanilang mga miyembro, mga empleyado ng Kompanya at ng Kompanya bilang isang organisasyon;

- ari-arian at iba pang mga interes ng Kompanya at mga kustomer nito, mga tagapagtatag (miyembro) at mga may-ari ng benepisyo;

- ang mga interes ng mga yunit ng negosyo at empleyado ng Kompanya na bumubuo ng mga panganib, at ang yunit ng pamamahala sa peligro, o ang yunit para sa pagtiyak ng pagsunod sa High-Tech Park na regime (pagkatapos nito ay tinutukoy bilang ang “HTP”), o auditor ng Kompanya;

- mga tungkulin sa pagtatrabaho ng isang empleyado ng Kompanya (mga function ng yunit ng negosyo ng Kompanya) (pagbuo ng mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya at pagsubaybay sa kanilang pagiging epektibo, pagsasagawa ng mga pakikitungo sa negosyo na may kaugnayan sa paglitaw ng panganib, at pamamahala sa panganib na ito, pagsasagawa ng mga negosyong ito pakikitungo at pagsubaybay sa kawastuhan ng kanilang pagpapatupad at iba pang mga tungkulin (mga tungkulin)).

16. Kasama sa mga kundisyon para sa isang magkasalungat na interes sa Kompanya:

- kabiguan ng mga katawan sa Kompanya, kanilang mga miyembro, mga empleyado ng Kompanya na sumunod sa mga legal na kinakailangan, mga desisyon ng HTP Supervisory Board, mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya, mga kontrata kung saan partido ang Kompanya, pati na rin ang kanilang mga paglabag sa komunikasyon sa negosyo mga pamantayan at mga prinsipyo ng etika sa propesyon;

- hindi mahusay na istraktura ng organisasyon ng Kompanya;

- pagganap ng mga yunit ng negosyo at empleyado ng Kompanya, kabilang ang mga hindi kabilang sa mga dibisyon ng Kompanya, ng mga hindi pangunahing tungkulin;

- ang kakulangan o kakulangan ng mga kwalipikadong tauhan sa Kompanya;

- hindi pagsunod sa prinsipyo ng priyoridad ng mga interes ng Kompanya at ng mga kustomer nito kaysa sa mga personal na interes, kabilang ang pag-abuso sa opisyal na awtoridad;

- ang paglahok ng pinuno ng Kompanya, ng kanyang kinatawan, ng pinuno ng yunit ng negosyo ng Kompanya, ng kanilang kamag-anak sa awtorisadong kapital ng isang komersyal na organisasyon na isang customer o iba pang katapat ng Kompanya, kung ang bahagi ng naturang paglahok ay lima o higit na porsyento, gayundin ang kanilang pagmamay-ari sa naturang komersyal na organisasyon;

- ang mga miyembro ng mga katawan ng Kompanya ay may mga interes maliban sa ipinahiwatig sa ikapitong talata ng clause na ito, sa mga organisasyong mga kustomer o katapat ng Kompanya.;

- ang pinuno ng Kompanya, ang kanyang kinatawan ay ang pinuno, pinuno ng isang yunit ng negosyo sa ibang organisasyon, o lumahok sila sa mga katawan ng pamamahala nito;

- paggamit ng isang miyembro ng katawan ng Kompanya, ng pinuno ng yunit ng negosyo ng Kompanya ng mga kapangyarihang nauugnay sa kanilang trabaho sa Kompanya upang matugunan ang mga interes ng tagapagtatag (miyembro) ng Kompanya, ang kustomer, o ibang tao nang hindi isinasaalang-alang ang mga interes ng pagiging maaasahan sa pananalapi ng Kompanya;

- ang probisyon, dahil sa pagkakaroon ng isang personal na interes, ng mga pagkakataon sa negosyo sa mga taong nakikipag-ugnayan sa Kompanya, sa kapinsalaan ng mga interes ng Kompanya;

- pakikilahok ng Kompanya sa pagpapatupad ng aktibidad ng operator ng cryptoplatform sa pagti-trade ng mga token na inorganisa nito;

- sa pagpapatupad ng aktibidad ng operator ng cryptoplatform, ang pagganap ng Kompanya ng mga transaksyon na may mga token sa interes ng mga kustomer nito sa sistema ng pagti-trade nito o sa labas nito, maliban sa mga transaksyon sa mga sistema ng pagti-trade ng iba pang mga operator ng cryptoplatform o sa dayuhang mga palapag ng pagti-trade;

- ang pagpasok ng Kompanya sa pagsasagawa ng aktibidad ng operator ng cryptoplatform sa pagti-trade ng mga token na pag-aari ng Kompanya, mga empleyado nito, tagapagtatag (miyembro) o ng isang may-ari ng benepisyo, o ang mga token na nasa pagmamay-ari ng Kompanya, batay sa ng isang kasunduan na nagbibigay para sa Kompanya ng pagganap ng mga transaksyon na may mga token sa interes ng mga kustomer nito.

CHAPTER 5

PAG-IWAS SA MAGKASALUNGAT NA

INTERES SA KOMPANYA

17. Ang KOmpanya, mga katawan nito, kanilang mga miyembro, mga yunit ng negosyo ng KOmpanya, mga empleyado ng KOmpanya ay obligado na tukuyin ang mga pangyayari na nagdudulot ng magkasalungat na interes, at pigilan ito.

18. Ang pag-iwas sa isang magkasalungat na interes sa Kompanya ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:

- pagbuo ng mga katawan ng Kompanya alinsunod sa mga kinakailangan ng batas, mga desisyon ng HTP Supervisory Board, Charter at mga lokal na regulasyong aksyon ng Kompanya;

- paghihiwalay ng mga tungkulin sa pagitan ng mga katawan, mga yunit ng negosyo ng Kompanya, paghahati ng mga tungkulin sa pagitan ng mga miyembro ng mga katawan ng Kompanya, sa pagitan ng mga empleyado ng Kompanya, na nag-aalis ng mga kondisyon para sa isang magkasalungat na interes, na tinitiyak an