Thông tin chung về dữ liệu thị trường Public API

 • Dữ liệu thị trường công khai API bao gồm 3 URL khác nhau cung cấp quyền truy cập vào các loại dữ liệu thị trường khác nhau: chỉ tiền điện tử, chỉ token, cả thị trường tiền điện tử và token;
 • URL cơ sở:
  Chỉ tiền điện tử: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1
  Chỉ token: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1/token/
  Tiền điện tử và token: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1/token_crypto/
 • Các endpoint yêu cầu GET công khai nhằm cho phép truy cập vào dữ liệu thị trường. Endpoint trả kết quả ở định dạng JSON;
 • Không yêu cầu xác thực API trên các endpoint thị trường;
 • Không yêu cầu chặn endpoint API theo khu vực hoặc danh sách các địa chỉ IP được chấp nhận.

Troubleshooting