Vấn đề cơ bản Trang #
Tên
Giá bán
Chênh lệch
Thay đổi
DOGE/USD
0.16652
0.00112
+2.590%
Bitcoin / USD
42415.30
0.10
+1.840%
Ethereum / USD
3191.82
0.00
+2.630%
Litecoin / USD
139.74
0.23
+2.150%
ANT/USD
6.9495
0.0447
+3.740%